ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ποιοι είμαστε – αντικείμενο δραστηριότητάς μας www.aria.gr

Οι τυχόν Συνδέσεις μας με ιστοσελίδες τρίτων, προσφέρονται για την διευκόλυνσή σας ενώ δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τις αναρτήσεις τους και το περιεχόμενό τους.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίαςισχύουν για μέρος ή και το σύνολο των κειμένων ενώ απαγορεύεται αυστηρά η αναδημοσίευσή τους χωρίς προηγούμενη έγκριση μας.
Δεν παρέχουμε υποστήριξη κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπό μας και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την διασύνδεση οποιουδήποτε με τις ιστοσελίδες μας.
Εφαρμοστέο δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με τον ιστότοπό μας, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

1. Προστασία & Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία μας η «NEW CUST Α.Ε.» η οποία εκμεταλλεύεται αποκλειστικά το εμπορικό σήμα ARIA FINE CATERING έχει εναρμονιστεί πλήρως με τις διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, και δη τον Κανονισμό 2016/ 679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» – στο εξής «Κανονισμός»), όπως αυτός ισχύει. Για να ανατρέξετε στο κείμενο του Κανονισμού:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL) Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική») στοχεύει στην γενική ενημέρωσή σας σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας εκ μέρους της  «NEW CUST Α.Ε.».

1.2 Ορισμοί

Ορισμένοι από τους όρους που εμφανίζονται στην παρούσα πολιτική έχουν νομική σημασία και ορίζονται από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.  Συγκεκριμένα: Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ) είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
Αλλά και ακόμη πιο προσωπικές πληροφορίες όπως συνήθειες, προτιμήσεις, βιομετρικά δεδομένα, κα. Κάθε εταιρία που χειρίζεται προσωπικά δεδομένα τα οποία αφορούν σε ζώντα φυσικά πρόσωπα, εντός της Ε.Ε., είναι υποχρεωμένη από 25 Μαΐου 2018 να συμμορφώνεται πλήρως με τον Κανονισμό EΕ 679/2016, για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ). Η ισχύς του Κανονισμού είναι άμεση σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. Η συλλογή ΔΠΧ είναι μια μορφή επεξεργασίας, όπως είναι και η αποθήκευση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση, η διαγραφή ή η καταστροφή. Η εταιρεία, μέσω της Πολιτικής Απορρήτου, ενημερώνει τα φυσικά πρόσωπα σχετικά με την επεξεργασία των ΔΠΧ, βοηθώντας έτσι τα φυσικά πρόσωπα ώστε να λαμβάνουν συνειδητές αποφάσεις για τη σχέση τους με την επιχείρηση. Περισσότερα για τους ορισμούς μπορείτε να βρείτε στο άρθρο 4 του Κανονισμού (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL)

1.3 Αρχές που διέπουν την συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας

Η συλλογή και η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την ΙΦΕΤ διέπεται από τις ακόλουθες αρχές, όπως αυτές εξειδικεύονται περαιτέρω στον Κανονισμό (άρθρο 5): Νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια. Περιορισμός του σκοπού. Ελαχιστοποίηση των δεδομένων. Ακρίβεια. Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης. Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα

1.4 Πολιτική Απορρήτου

Η εταιρεία πρέπει να συλλέγει ΔΠΧ (δηλαδή προσωπικές πληροφορίες) για την αποτελεσματική εκτέλεση καθημερινών επιχειρηματικών λειτουργιών και υπηρεσιών και, σε ορισμένες περιπτώσεις, για τη συμμόρφωσή της με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας ή/και των κανονισμών που εφαρμόζει. Η Πολιτική Απορρήτου δηλώνει τη συμμόρφωσή μας με τον Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων αλλά και το σεβασμό μας για την προστασία της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον, έχει ως σκοπό να ενημερώσει τα φυσικά πρόσωπα (εσάς) για τα ΔΠΧ που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό, με ποιο τρόπο και για πόσο χρονικό διάστημα, να διασφαλίσει ότι τα φυσικά πρόσωπα γνωρίζουν τα δικαιώματά τους αλλά και την υποχρέωσή μας για λογοδοσία και ασφάλεια, να παρέχει ένα εύκολο και σαφές μέσον για τη διασφάλιση της συγκατάθεσής σας, ως νομική βάση για την επεξεργασία ΔΠΧ, και, παράλληλα, σας δίνει τη δυνατότητα να αίρετε αυτή τη συγκατάθεση όποτε θελήσετε. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας στις 03.08.2018 και αντικαθιστά προγενέστερη ανάρτηση / έκδοση. Η Πολιτική Απορρήτου ισχύει, γενικά, για κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει ή σκοπεύει να έχει οποιοδήποτε είδος συνεργασίας μαζί μας.

2. Τι ΔΠΧ επεξεργαζόμαστε

Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας, είναι τα απολύτως αναγκαία, απαραίτητα και κατάλληλα για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών μας . Συγκεκριμένα, σήμερα η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται για λογαριασμό της προσωπικά δεδομένα:

Των εργαζομένων  της, σύμφωνα με την «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Εργαζομένων» (η οποία έχει ήδη γνωστοποιηθεί σε καθέναν ατομικώς)

Των πελατών, συνεργατών και προμηθευτών (ανατρέξτε στην σχετική Πολιτική)

Δεδομένα εικόνας και οπτικού υλικού από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας στον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων της εταιρεiας New Cust A.E.

Δεδομένα σχετικά με αιτήματα που έχετε υποβάλλει για την άσκηση δικαιωμάτων ή παραπόνων σας.

Τέλος, η Εταιρεία συλλέγει και αποθηκεύει τα προσωπικά στοιχεία των πελατών της  στο πλαίσιο εκτέλεσης παραγγελιών. Την επεξεργασία αυτή δεν ενεργεί για λογαριασμό της.

Σκοποί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται από την Εταιρεία  χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς:

(α) Για την άσκηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού της και ιδίως για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών

(β) Για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με έννομες υποχρεώσεις της.

(γ) Για τη νόμιμη σύναψη συμβάσεων με τρίτους, ώστε  να μπορεί να ανταποκρίνεται στις νόμιμες και συμβατικές υποχρεώσεις που αυτές επιβάλουν.

(δ) Για να μπορεί η Εταιρεία να διαχειρίζεται τις συμβάσεις εργασίας με το προσωπικό της

(ε) Για τη διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των φυσικών προσώπων όσο και της Εταιρείας. Λ.χ. χρησιμοποιούμε κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας στον περιβάλλοντα χώρο, προκειμένου να είμαστε σε θέση να προστατεύουμε την ασφάλεια φυσικών προσώπων, υλικών, εγκαταστάσεων.

(στ) Για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων

(ε) Για την – κατόπιν προηγούμενης ταυτοποίησης – μεταξύ μας επικοινωνία και τη διαχείριση των αιτημάτων σας είτε σχετίζονται με ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων  είτε με την ποιότητα της εξυπηρέτησής σας.

Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Περαιτέρω όταν μας τηλεφωνείτε, επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, συνεργάζεστε μαζί μας, θέτετε ερωτήματα ή αιτήστε τη συνεργασία μας, μπορεί να σας ζητήσουμε πληροφορίες (δηλαδή ΔΠΧ όπως: όνομα, διεύθυνση, email, τηλέφωνο, κλπ) ανάλογα με το είδος της μεταξύ μας σχέσης.

Ακόμα, είναι πιθανόν, να επιλέξετε να μας γνωστοποιήσετε οικειοθελώς πρόσθετα ΔΠΧ (όπως στην περίπτωση αποστολής βιογραφικού σημειώματος) ή επιπλέον πληροφορίες (όπως φορολογικά ή εμπορικά στοιχεία, στο πλαίσιο ενημέρωσή σας ή διερεύνησης συνεργασίας).

Συλλέγουμε πληροφορίες, άμεσα ή έμμεσα, με τους ακόλουθους τρόπους:
Πληροφορίες που μας αποστέλλετε ή μας δίνετε εσείς, κατά την επικοινωνία μαζί μας ή την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας, με ηλεκτρονικό ή άλλο μέσον.
Πληροφορίες που λαμβάνουμε από την από μέρους σας χρήση των υπηρεσιών μας ή υπηρεσιών των συνεργατών μας.
Χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνολογίες για τη συλλογή και την αποθήκευση πληροφοριών και σε αυτές μπορεί να περιλαμβάνεται η χρήση τεχνολογιών όπως τα cookies (δείτε και §7).
Είναι πιθανόν να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες από δίκτυα διαφήμισης, πελάτες μας ή τρίτους, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για συγκεκριμένες υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να προσπελάσετε, να διαχειριστείτε, τροποποιήσετε ή να διαγράψετε πληροφορίες, δείτε ενότητες 5 & 6 παρακάτω.

3. Πως χρησιμοποιούμε τα ΔΠΧ

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων και συνεργατών της. Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων διενεργείται τόσο με φυσικά όσο και με ηλεκτρονικά μέσα, κατά  περίπτωση, από το ίδιο το υποκείμενο των δεδομένων ή τρίτους και εν γένει όπως περιγράφεται σε κάθε επιμέρους Πολιτική.

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε (όπως περιγράφεται παραπάνω), και σε συνέπεια με τις συγκαταθέσεις που μας έχετε δώσει, για να:
• επεξεργαστούμε την παραγγελία σας και ολοκληρώσουμε την αποστολή του προϊόντος,
• μπορούμε να σας παρέχουμε εξατομικευμένες και επικαιροποιημένες υπηρεσίες και/ή προϊόντα,
• επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για νέες υπηρεσίες ή προϊόντα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν,
• επεξεργαστούμε την πληρωμή σας ή να αποτρέψουμε ή εντοπίσουμε ενδεχόμενες απάτες,
• απαντήσουμε σε πιθανά ερωτήματα που μας έχετε θέσει,
• υλοποιήσουμε το πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας διατηρούμε ένα αρχείο με τα μηνύματα επικοινωνίας, για να μπορούμε να επιλύουμε τα τυχόν ζητήματα που αντιμετωπίζετε.

Δεν επιτρέπουμε σε μη εξουσιοδοτημένες οντότητες, και χωρίς τη συγκατάθεσή σας, να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία σας.
Για όλα τα παραπάνω απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συγκατάθεσή σας (δείτε ενότητες 5 & 8 παρακάτω).

4. Με ποιους μοιραζόμαστε τα δικά σας ΔΠΧ

Η Εταιρεία «NEW CUST AE» διαβιβάζει –κατά περίπτωση- προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται σε τρίτους, στο πλαίσιο συμβάσεων που έχει υπογράψει και έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργου ή την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών για λογαριασμό της Εταιρείας (λ.χ. μεταφορικές εταιρείες, εταιρεία φύλαξης, διαχείρισης λογισμικού). Η Εταιρεία  συνάπτει  ειδική σύμβαση, διασφαλίζοντας ότι τα προσωπικά  δεδομένα σας τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.  Οι εν λόγω τρίτοι δεσμεύονται συμβατικά με την Εταιρεία ότι θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα μόνο για τους συγκεκριμένους και συμβατικά καθορισμένους σκοπούς και δεν θα διαβιβάσουν ή κοινοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, εκτός αν το επιβάλλει ο νόμος.

Η Εταιρεία «NEW CUST AE»  δύναται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σας σε δικηγορικά γραφεία και δικαστικούς επιμελητές, για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεών της.

Η Εταιρεία δεν γνωστοποιεί ή μοιράζεται ΔΠΧ με εταιρείες, οργανισμούς και μεμονωμένα άτομα εκτός της εταιρείας μας, εκτός αν ισχύει μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

Με δική σας συναίνεση: Μοιραζόμαστε προσωπικά στοιχεία σας με εταιρείες, οργανισμούς και μεμονωμένα άτομα όταν έχουμε τη ρητή συναίνεσή σας, (δείτε ενότητες 5 & 8 παρακάτω).
Για εξωτερική επεξεργασία: Παρέχουμε προσωπικά στοιχεία σε εξωτερικούς συνεργάτες μας και σε επιχειρήσεις ή άτομα που εμπιστευόμαστε για να τα επεξεργαστούν για δική μας χρήση, με βάση οδηγίες μας και σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας και τυχόν άλλα μέτρα εμπιστευτικότητας και ασφάλειας, όπως ο Κανονισμό EΕ 679/2016.
Για νόμιμους σκοπούς: Μοιραζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία με αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες όταν αυτό είναι εύλογα απαραίτητο και με σκοπό τη συμμόρφωση με νόμους, κανονισμούς, νομικές διαδικασίες ή κυβερνητικά αιτήματα.

5. Τα δικαιώματά σας & οι υποχρεώσεις μας

5.1 Νόμιμη βάση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία «NEW CUST AE» επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με διαφάνεια, κατά τις αρχές της νομιμότητας, της αναλογικότητας, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας, του περιορισμού του σκοπού και της ακρίβειας, του συγκεκριμένου χρόνου διατήρησης των δεδομένων και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων.

Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ανά περίπτωση μπορεί να είναι:

(α) η συγκατάθεσή σας, ήτοι κάθε ένδειξη βουλήσεως ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και με πλήρη επίγνωση, με την οποία το φυσικό πρόσωπο δηλώνει ότι συμφωνεί να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα προσωπικά δεδομένα του,

(β) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβατικής μας υποχρέωσης ή κατά το προσυμβατικό στάδιο,

(γ) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο διασφάλισης  των έννομων συμφερόντων μας,

(δ) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο συμμόρφωσης με νομική μας υποχρέωση,

(ε) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας

5.2 Τα δικαιώματά σας

Οι πελάτες μας, οι χρήστες των υπηρεσιών μας και οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας έχουν, στο πλαίσιο του Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, δικαιώματα (που δεν θα πρέπει να είναι σε αντίθεση με τη σχετική νομοθεσία). Τα δικαιώματα αυτά των φυσικών προσώπων (εσείς) είναι:
• Δικαίωμα πρόσβασης στα ΔΠΧ τους
• Δικαίωμα διόρθωσης ΔΠΧ τους
• Δικαίωμα διαγραφής των ΔΠΧ τους
• Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας των ΔΠΧ
• Δικαίωμα στην ενημέρωση σχετικά με διόρθωση ή διαγραφή ή περιορισμό επεξεργασίας των ΔΠΧ τους
• Δικαίωμα φορητότητας των ΔΠΧ
• Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των ΔΠΧ
• Δικαίωμα εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Παρακαλούμε, ανατρέξτε στο Έντυπο Άσκησης Δικαιωμάτων (βλ έντυπο)

5.2 Οι υποχρεώσεις μας

Μεταξύ των υποχρεώσεών μας συμπεριλαμβάνονται:

Η αρχή της λογοδοσίας, όσον αφορά τις 6 αρχές που διέπουν την επεξεργασία ΔΠΧ (νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια, περιορισμός του σκοπού, ελαχιστοποίηση ΔΠΧ, ακρίβεια ΔΠΧ, περιορισμός περιόδου αποθήκευσης, ασφάλεια, ακεραιότητα, και εμπιστευτικότητα).

Κάθε επεξεργασία ΔΠΧ είναι σύννομη μόνο εφόσον ισχύει μια από τις παρακάτω 6 προϋποθέσεις:
1. το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία ΔΠΧ
2. η επεξεργασία ΔΠΧ είναι απαραίτητη για εκτέλεση σύμβασης, όπου το υποκείμενο είναι συμβαλλόμενο μέρος
3. η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας
4. η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του φυσικού προσώπου
5. η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας
6. η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος, εκτός εάν υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του φυσικού προσώπου.

Επιπλέον, υλοποιούμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να προστατεύσουμε την εταιρεία και τους συνεργάτες μας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αλλοίωση, παραβίαση ή καταστροφή των ΔΠΧ που έχουμε στην κατοχή μας.

Συγκεκριμένα:

Κρυπτογραφούμε πολλές από τις υπηρεσίες μας.
Ελέγχουμε τη συλλογή στοιχείων, τις πρακτικές αποθήκευσης και επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών μέτρων ασφαλείας, για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα και διεργασίες.
Η πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία είναι περιορισμένη και ελεγχόμενη, και τα άτομα αυτά υπόκεινται σε αυστηρές συμβατικές υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας.
Στην περίπτωση που εξωτερικοί συνεργάτες (για λόγους συντήρησης ή υποστήριξης) έχουν, εν δυνάμει, πρόσβαση σε ΔΠΧ, σχετικά προσαρτήματα στις υπάρχουσες συμβάσεις συνεργασίας καλύπτουν τις απαιτήσεις του Κανονισμού.

Σε όλο τον κύκλο επεξεργασίας ΔΠΧ (από τη συλλογή μέχρι την καταστροφή ΔΠΧ) λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των ΔΠΧ. Ανάλογα μέτρα απαιτούμε από τρίτα μέρη που χειρίζονται ή επεξεργάζονται ΔΠΧ.

Οι υπηρεσίες, τα προϊόντα και η ιστοσελίδα μας δεν απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας μικρότερης των 16 ετών. Δεν επεξεργαζόμαστε, εν γνώσει μας, ΔΠΧ παιδιών ηλικίας μικρότερης των 16 ετών.

6. Πρόσβαση στα δικά σας ΔΠΧ και ενημέρωσή σας

Στο πλαίσιο των δικαιωμάτων που σας παρέχει ο Κανονισμός, μπορείτε να ζητήσετε ενημέρωση για δικά σας ΔΠΧ ή να ζητήσετε διόρθωση ή περιορισμό επεξεργασίας ή διαγραφή των ΔΠΧ (δείτε αναλυτικά τα δικαιώματά σας στην ενότητα 5.1).

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που αναφέρεται στην ενότητα ”Τρόποι Επικοινωνίας” (ενότητα 9) ζητώντας το έντυπο αίτησης πρόσβασης (SAR, Subject Access Request), συμπληρώνοντάς το και αποστέλλοντάς το σε εμάς. Είμαστε υποχρεωμένοι να σας απαντήσουμε εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματός σας.

Η άσκηση των δικαιωμάτων του φυσικού προσώπου μπορεί να γίνεται πάντοτε στο πλαίσιο της υπάρχουσας νομοθεσίας (όπως η φορολογική ή η εργατική νομοθεσία).

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, στόχος μας είναι να σας παρέχουμε δυνατότητα πρόσβασης σε δικά σας ΔΠΧ. Εάν αυτά τα στοιχεία είναι εσφαλμένα, καταβάλλουμε προσπάθειες για να σας παρέχουμε τρόπους για τη γρήγορη ενημέρωση ή τη διαγραφή τους – εκτός κι αν πρέπει να διατηρήσουμε αυτές τις πληροφορίες επειδή απαιτείται από σχετική νομοθεσία ή για έννομους σκοπούς.

7. Ασφάλεια Πληροφοριών

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία διεξάγεται  με τρόπο, ο οποίος να διασφαλίζει την ασφάλεια αυτών. Συγκεκριμένα, διεξάγεται αποκλειστικώς και μόνον από το εντεταλμένο για αυτόν τον σκοπό προσωπικό της Εταιρείας, ενώ λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή ή απώλεια, αλλοίωση, διάδοση ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Ενδεικτικώς αναφέρουμε ότι  το σύνολο του προσωπικού που απασχολείται στην Εταιρεία δεσμεύεται με σύμφωνο εχεμύθειας, εμπιστευτικότητας και προστασίας του απορρήτου των εν λόγω δεδομένων σας, ενώ οι τρίτοι, προς τους οποίους διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα (βλ. κατωτέρω), δεσμεύονται συμβατικώς με την Εταιρεία ότι θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα μόνο για τους συγκεκριμένους και συμβατικά καθορισμένους σκοπούς και δεν θα διαβιβάσουν ή κοινοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, εκτός αν το επιβάλλει ο νόμος.

8. Η συγκατάθεσή σας και η άρση της

Η εταιρεία μας στο πλαίσιο:
• Της Πολιτικής Απορρήτου
• Της συμμόρφωσής της με τον Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016) και τη σχετική εθνική νομοθεσία
• Του σεβασμού για την προστασία της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων
ενδέχεται να ζητήσει τη γραπτή συγκατάθεσή σας (opt-in) για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Η συγκατάθεσή σας δίνεται για διακριτούς σκοπούς και μπορεί να ανακληθεί (ανά σκοπό και συνολικά) οποιαδήποτε στιγμή με επικοινωνία στα στοιχεία που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο (Τρόποι Επικοινωνίας).

Η εταιρεία θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται ΔΠΧ μόνον όπου νομίμως μπορεί να το πράξει, όπως (α) απαίτηση σχετικής νομοθεσίας, (β) επεξεργασία απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το φυσικό πρόσωπο είναι συμβαλλόμενο μέρος (γ) επεξεργασία απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας, δ) επεξεργασία απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του φυσικού προσώπου, (ε) επεξεργασία απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες.
Ενδέχεται να σας ζητηθεί να παράσχετε πρόσθετη συγκατάθεση αν τα ΔΠΧ πρέπει να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς που δεν αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.)

9. Διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες ή/και διεθνείς οργανισμούς

Δεν λαμβάνει χώρα τέτοια διαβίβαση.

10. Χρονικό Διάστημα Τήρησης Προσωπικών Δεδομένων

Το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο τηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, απλά και ευαίσθητα, αναφέρεται ανά κατηγορία δεδομένων στην ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.(βλ έντυπο)

Πού μπορείτε να προσφύγετε αν παραβιάσουμε το ισχύον δίκαιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων;

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact@dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει το ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προ των προσωπικών δεδομένων.

Στοιχεία επικοινωνίας Υπευθύνου Προστασιας Δεδομενων (DPO)

Για οποιοδήποτε αίτημα σχετικό με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των δεδομένων σας, κατά τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρείας «New Cust A.E.», Παναγιώτη Γιαννακό, email: pg@aria.gr, Τηλ: 210 9656388

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Εταιρεία «New Cust A.E.»  αναθεωρεί μονομερώς και περιοδικά την παρούσα Πολιτική, ώστε αυτή να απεικονίζει την τρέχουσα κατάσταση της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, στην οποία προβαίνει. Σας παροτρύνουμε να ανατρέχετε κατά περιόδους στην παρούσα Πολιτική προκειμένου να ενημερώνεστε για τον  τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Ακολουθούν:

Πολιτική cookies

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Έντυπο Άσκησης Δικαιώματος Υποκείμενου Προσωπικών Δεδομένων

Δήλωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων Πελατών, Συνεργατών & Προμηθευτών